Skip to content Skip to footer

Kategorie wierzytelności, czyli kto pierwszy odzyska pieniądze?

Zgłoszenie wierzytelności wymaga sporo wiedzy. Warto zapoznać się na przykład z kategoriami wierzytelności. Są one ważne dla wierzycieli, gdyż ich określenie pokazuje kolejność spłaty długu. W przypadku, gdy majątku dłużnika nie wystarczy na spłatę wierzytelności, tylko najwyższe kategorie dają nadzieję na odzyskanie pieniędzy.

Zgłoszenie wierzytelności – kategoria pierwsza

Wyodrębnienie czterech kategorii nieruchomości wynika z art. 342 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.

I tak w świetle ustawy, do pierwszej kategorii należności zalicza się należności powstałe ze stosunku pracy (powstałe przed ogłoszeniem upadłości), alimenty, różnego rodzaju renty (np. spowodowane niezdolnością do pracy) czy należności powstałe z tytułu składek na ZUS (za ostatnie trzy lata poprzedzające ogłoszenie upadłości). Oprócz tego do pierwszej kategorii zalicza się także należności, które powstają podczas postępowania restrukturyzacyjnego oraz należności rolników (na podstawie umów o dostarczanie produktów spożywczych z własnych gospodarstw).

Spłata zadłużenia wymienionych ma pierwszeństwo w stosunku do pozostałych kategorii wierzytelności.

Zgłoszenie wierzytelności – kategoria druga

Najogólniej mówiąc, druga kategoria wierzytelności dotyczy wierzytelności, których nie zaklasyfikowano do innych grup. I tak trafiły do niej wszelkiego rodzaju daniny publiczne i podatki a także składki ZUS nienależące do pierwszej kategorii.

Zgłoszenie wierzytelności – kategoria trzecia

Do trzeciej kategorii zalicza się natomiast kary i grzywny zarówno administracyjne jak i sądowe, należności pochodzące z tytułu darowizn i zapisów a także odsetki naliczone od należności zakwalifikowanych do pierwszej i drugiej grupy.

Zgłoszenie wierzytelności – kategoria czwarta

Kategoria czwarta to należności, które dłużnik spłaci na samym końcu, jeśli jego majątek będzie w stanie je pokryć. Należą do nich: należności akcjonariuszy i wspólników z tytułu pożyczek, należności z tytułu dostaw towarów, mające odroczone terminy płatności oraz należności z tytułu innych czynności prawnych podobnych w skutkach.